χρήσιμες πληροφορίες

άρθρα

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα

Απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα στην κατηγορία "ιδιοκτήτης ακινήτου" 

 

Κατάλογος εγγράφων για την αίτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα στην κατηγορία "ιδιοκτήτης ακινήτου"

1. Το έγκυρο διαβατήριο του αιτούντος με βίζα. Η θεώρηση μπορεί να είναι είτε Σένγκεν (τύπος Γ) είτε εθνική (θεώρηση Δ) στην κατηγορία «ιδιοκτήτης ακινήτων».
2 φωτογραφίες
3. Κρατικό τέλος 500 ευρώ (καταβάλλεται μόνο για ενήλικες αιτούντες).
4. Η σύμβαση πώλησης του ακινήτου
5. Πιστοποιητικό καταχώρησης της σύμβασης πώλησης στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας.
6. Συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της σύμβασης πώλησης με τις απαιτήσεις του νόμου περί παροχής άδειας διαμονής και την απουσία όρων στη σύμβαση που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταγγελία της σύμβασης.
7. Ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Εάν, μαζί με τον αιτούντα, τα μέλη της οικογένειας υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση άδειας διαμονής (στην οποία ανήκουν ο σύζυγος και τα παιδιά κάτω των 21 ετών), τότε πρέπει να παρέχεται ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει την οικογενειακή σχέση.
Πιστοποιητικό γάμου (με Apostille)
Πιστοποιητικό γέννησης (με τον Apostille).
Τα παιδιά κάτω των 18 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή δασμού.
Πληρεξούσιο - σε περίπτωση που η προσφυγή διεξάγεται μέσω εκπροσώπου. Το πληρεξούσιο εκδίδεται σε ειδική μορφή είτε στο Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα κατοικίας του αιτούντος, είτε σε συμβολαιογράφο. Στην τελευταία περίπτωση, η σφραγίδα Apostille πρέπει να είναι πληρεξούσιο.